Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken (BIZA) van 12 september 2023
1. 36301

Recht op huurtoeslag voor Oekraïense ontheemden

De commissie brengt eindverslag uit en meldt het wetsvoorstel aan voor plenaire behandeling.

2. 36195

Initiatiefvoorstel-Nijboer en Grinwis Wet vaste huurcontracten

De commissie meldt het wetsvoorstel aan voor plenaire behandeling.

3. 35488, G

Brief van de minister voor VRO ter aanbieding van het rapport over de evaluatie van de Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten; Initiatiefvoorstel-Nijboer Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten

De commissie besluit 26 september 2023 gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg.

4. 36190

Wijzigingswet Huisvestingswet 2014

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de leden van de fracties van GroenLinks-PvdA en OPNL gezamenlijk (Janssen - Van Helvoort), VVD (Meijer), CDA (Rietkerk), PVV (Van Hattem) en de ChristenUnie (Talsma).

5. 29453, D

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor VRO over de 'Staat van de Corporatiesector 2022' en het rapport ‘Onderdak bieden’ en de kabinetsreacties; Woningcorporaties

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden van de fractie van de BBB (Kemperman).

6. 33797, AK

Brief van de minister voor VRO ter aanbieding van de 'Leefbaarometer 2020, verdiepende analyses’; Brief van de minister voor VRO ter aanbieding van de rapporten ‘Leefbaarheid in Nederland 2020’ en ‘Leefbaarometer 3.0; instrumentontwikkeling’; Wet uitbreiding Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden van de fractie van de BBB (Van Langen).

7. Uitvoeringsstatus motie Crone c.s. (34453, AN) en toezeggingenT03368, T03713 en T03714

Brief van de minister van VRO ter beantwoording van de motie Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb); Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De commissie besluit het agendapunt over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) aan te houden tot de volgende vergadering. Tevens zal ambtelijk worden nagegaan wanneer in oktober 2023 de Eerste Kamer het handhavingskader kan verwachten, waarbij wordt verzocht dat dit uiterlijk medio oktober het geval zal zijn.

8. CXLVI, AB

Brief van de minister van BZK met de kabinetsreactie op het rapport 'Gelijk recht doen'; Parlementaire onderzoekscommissie effectiviteit antidiscriminatiewetgeving

De commissie besluit 26 september 2023 gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor schriftelijke overleg.

9. 35455 / 35670, K

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van BZK over ontwerpbesluit Tijdelijk experimentenbesluit nieuwe stembiljetten; Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten

De commissie neemt kennis van de brief van de minister, maar heeft op dit moment geen vervolgvragen. De stuiting van het voorgehangen ontwerpbesluit Tijdelijk experimentenbesluit nieuwe stembiljetten is daarmee opgeheven.

10. 35295, AN

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van BZK over hernieuwde Rijksbrede strategie voor het beschermen van het vrije en open publieke debat tegen desinformatie; EU en de rechtsstaat

De commissie besluit 26 september 2023 gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor nader schriftelijke overleg.

11. 33328 / 35112, AG

Brief van de minister van BZK over uitvoering moties en toezeggingen Wet open overheid (Woo); Initiatiefvoorstel-Snels en Sneller Wet open overheid

De commissie besluit 10 oktober 2023 gelegenheid te bieden om het leveren van inbreng voor schriftelijke overleg.

12. 29924, B

De commissie besluit het agendapunt aan te houden en de behandeling in de Tweede Kamer af te wachten.

13. T02944

De commissie neemt kennis van de brief en besluit de status van toezegging T02944 als voldaan aan te merken.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman