Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 12 september 2023
1. 35.210 VI / 35.925 VII, M

Toezegging Geobjectiveerde weergave inhoud gespreksverslagen provinciale regietafels asielopvang (35.210 VI); Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V over de gespreksverslagen van de Landelijk Regietafel van Migratie en Integratie en over aanbod Rijksvastgoedbedrijf voor opvangen van vluchtelingen; Wijziging begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2019 (voorjaarsnota)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V n.a.v. de brief van 22 juni jl. wordt geleverd door de fractie van de PVV (Van Hattem). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd. De commissie besluit toezegging T02933 als "openstaand" te blijven beschouwen.

2. 21501-02, FA

Brief voorzitter van de Europese Commissie inzake migratie

De commissie besluit de brief van de Voorzitter van de Europese Commissie van 25 juni 2023 alsnog voor kennisgeving aan te nemen.

3. 21501-02, FL

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V naar aanleiding van de brief van de voorzitter van de Europese Commissie van 20 maart 2023; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van J&V van 16 augustus 2023 voor kennisgeving aan te nemen.

4. 21501-02, FK

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V inzake gevolgen Europees Migratie- en Asielpact voor Nederlandse wetgeving; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van J&V van 23 augustus 2023 voor kennisgeving aan te nemen.

5. Mededelingen en informatie

De commissie besluit de Kinderombudsman en de Nationale ombudsman in de Kamer uit te nodigen om een toelichting te geven op het op 27 juni jl. verschenen rapport "De crisis voorbij. Naar een menswaardige opvang van asielzoekers vanuit mensen- en kinderrechtelijk perspectief".


De griffier van de commissie,
Helene de Man