Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 12 september 2023
1. 36200 IV / CXIX, X

Brief van de minister voor APP over Voortgangsrapportage ijkpunt Sociaal Minimum Caribisch Nederland 2023; Werkbezoek Caribisch deel Koninkrijk april 2016

De commissie neemt de voortgangsrapportage (36200 IV / CXIX, X) voor kennisgeving aan en stelt het op prijs deze rapportages ook in de toekomst te blijven ontvangen (= looptijd toezegging T02784 verlengen tot datum waarop sociaal minimum voor Caribisch Nederland is vastgesteld).

2. 36401, A & B

Brief van de staatssecretaris van BZK over aanbod herfinanciering covidleningen aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten; Brief van de staatssecretaris van BZK over Aankondiging Incidentele Suppletoire Begroting herfinanciering covidleningen Aruba, Curaçao en Sint Maarten; Wijziging begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties 2023

De commissie spreekt, gezien het huidige behandelpad in de Tweede Kamer en o.v.v. aanvaarding door de Tweede Kamer, uit te streven naar afhandeling van wetsvoorstel 36401 (wijziging samenhangende met de herfinanciering Covid-leningen) vóór 10 oktober 2020.

De commissie besluit, onder het voorbehoud van tijdige aanvaarding door de Tweede Kamer, het wetsvoorstel op 26 september 2023 te agenderen voor procedure en gelijktijdig gelegenheid te bieden om inbreng voor verslag te leveren.

3. 33845 AO / nr.52

Brief regering; Kabinetsreactie IPKO juni 2023; Interparlementair Koninkrijksoverleg vanaf 2014

De commissie neemt de Kabinetsreactie op de IPKO-afsprakenlijst van juni 2023 voor kennisgeving aan.

4. T03273

Toezegging Met de landen te bespreken dat in het Caribisch deel van het Koninkrijk de mogelijkheid wordt geboden tot het aangaan van een huwelijk tussen partners van gelijk geslacht en de Kamer daarover te informeren (35.570 IV)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt heden geleverd door de leden van de D66-fractie (Dittrich) en de JA21-fractie (Van Bijsterveld).

5. Rondvraag

Op verzoek van het lid Rosenmöller (GroenLinks-PvdA) zal een kennismakingsgesprek worden georganiseerd met de staatssecretaris van BZK en de minister voor APP.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman