Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat (EZK) van 12 september 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Stimulering duurzame energieproductie (31.239)

- 35594

Afbouw salderingsregeling voor kleinverbruikers

Op voorstel van het lid Crone (GroenLinks-PvdA) besluit de commissie dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 26 september 2023. De fractie OPNL heeft alvast kenbaar gemaakt voornemens te zijn inbreng te leveren.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer