Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 26 september 2023
1. 36401 [ONDER VOORBEHOUD AANVAARDING IN TWEEDE KAMER]

Begroting Koninkrijksrelaties 2023 inzake herfinanciering covidleningen

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de leden van de fracties van de PVV (Van Hattem) en de PvdD (Nicolai). De regering wordt verzocht de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk vrijdag 29 september 2023, 16.30 uur aan de Kamer te sturen, teneinde de nota in de commissievergadering van 3 oktober 2023 voor nadere procedure te kunnen agenderen. De commissie streeft ernaar het wetsvoorstel op 10 oktober plenair af te handelen (inclusief eventuele stemmingen).

2. 36401, A, B & C

Brief van de staatssecretaris van BZK over Aankondiging Incidentele Suppletoire Begroting herfinanciering covidleningen Aruba, Curaçao en Sint Maarten; Brief van de staatssecretaris van BZK over aanbod herfinanciering covidleningen aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten; Brief van de staatssecretaris van BZK over adviezen van het CFT over ENNIA; Begroting Koninkrijksrelaties 2023 inzake herfinanciering covidleningen

De commissie neemt kennis van de geagendeerde brieven en komt ter gelegener tijd op de inhoud terug.

3. Mededelingen en informatie

Het College van fractievoorzitters heeft ingestemd met een werkbezoek van de commissie aan het Caribisch deel van het Koninkrijk in de eerste helft van 2024. De commissiewerkbezoek zal opnieuw worden geagendeerd in de commissie.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman