Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 24 oktober 2023
1. 36.333

Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen

De commissie besluit, in afwachting van de uitkomst van de plenaire hoofdelijke stemming over het controversieel verklaren van het wetsvoorstel op 31 oktober a.s., onder het voorbehoud dat het wetsvoorstel niet-controversieel wordt verklaard het wetsvoorstel opnieuw voor procedure te agenderen op 31 oktober 2023.

2. 30573, G

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatsecretaris van J&V over de Staat van Migratie 2022; Migratiebeleid

De commissie besluit afhankelijk van de planning van een eerstvolgende vergadering, op 7 of 14 november gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V.

3. 30.573, F

Brief van de staatssecretaris van J&V ter aanbieding van de Staat van Migratie 2023; Migratiebeleid

De commissie besluit het agendapunt aan te houden in afwachting van de uitkomst van de hoofdelijke stemming op 31 oktober a.s. over het controversieel verklaren van de spreidingswet (wetsvoorstel 36.333). Sommige leden geven aan de brief te willen betrekken bij de behandeling van dat wetsvoorstel, indien deze niet controversieel verklaard zou worden.

Onder het voorbehoud dat de spreidingswet niet controversieel wordt verklaard zal deze ter bespreking worden geagendeerd op 31 oktober. Indien deze wet wel controversieel wordt verklaard volgt bespreking in de commissie op 7 november.

4. 33836, 86

De commissie besluit de Kamer te adviseren stilzwijgend in te stemmen met het verlenen van medewerking aan de totstandkoming van het besluit van de Raad om geen bezwaar te maken tegen toetreding van Botswana tot het Haags Alimentatieverdrag 2007.

5. Mededelingen en informatie

De commissie verzoekt de griffie om een nieuwe datum in te plannen voor het gesprek met de Nationale Ombudsman en de Kinderombudsman over het rapport "De crisis voorbij. naar een menswaardige opvang van asielzoekers vanuit mensen- en kinderrechtelijk perspectief".

Het lid Karimi (GroenLinks-PvdA) verzoekt de griffie na te gaan of het ministerie van J&V en de Adviesraad een reactie zullen geven op het eindrapport "Houvast bieden in het migratiedebat. Evaluatie Adviesraad Migratie 2018 - 2022" van de Adviesraad Migratie van 5 oktober jl.


De griffier van de commissie,
Helene de Man