Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 24 oktober 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op Gewijzigde motie-Van Apeldoorn (SP) c.s. over het halveren van de kinderarmoede per 2025 en het opnemen van extra doelen in de miljoenennota 2024 (36.350 IX / 36.350 XV, I)

- Brieven Commissie sociaal minimum

Brief van de minister voor APP ter aanbieding van het tussenrapport van de Commissie sociaal minimum; Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023; Brief van de ministers voor APP en van SZW ter aanbieding van het eindrapport van de Commissie sociaal minimum; Brief van de ministers voor APP en van SZW met een reactie op de rapporten van de Commissie sociaal minimum; Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2024

De commissie besluit:
- de gewijzigde motie-Van Apeldoorn c.s. (EK 36.350 IX / 36.350 XV, I) als 'niet-uitgevoerd' te blijven beschouwen;
- toezegging T03720 als 'voldaan' aan te merken;
- over de wijze van behandeling te spreken wanneer meer bekend is over de behandeling van het deelrapport, het eindrapport resp. de kabinetsreactie in de Tweede Kamer.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl