Korte aantekeningen vergadering commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) van 24 oktober 2023
1. Toezeggingen cijfers onbedwelmd ritueel geslachte dieren in Nederland - T01556 en T03706

Brief van de minister van LNV van 5 oktober 2023 (31571, AK)

Naar aanleiding van de brief van 5 oktober 2023 (31571, AK) wordt inbreng geleverd voor schriftelijk overleg door de fractie van PvdD (Koffeman). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.
Voorts besluit de commissie, op voorstel van het lid Faber-Van de Klashorst (PVV), toezegging T01556 over de registratie van het aantal ritueel geslachte dieren en hoeveelheid geëxporteerd onbedwelmd ritueel geslacht vlees als voldaan aan te merken.

2. Wettelijke evaluatie Staatsbosbeheer

Brief van de minister voor Natuur en Stikstof van 2 oktober 2023 (29659, D)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van BBB (Kemperman) en PvdD (Koffeman). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

3. Mededelingen en informatie

Naar aanleiding van twee aangenomen Tweede Kamer moties over ontwikkelingen op het gebied van soortenbeleid (36410 XIV, 8 en 9 ) kondigt het lid Kemperman (BBB) aan met belangstelling uit te zien naar de door de Tweede Kamer gevraagde brief over de uitvoering van motie 36410 XIV, 9.

Op verzoek van het lid Kluit (GroenLinks-PvdA) besluit de commissie om de brief van de minister van LNV van 20 oktober 2023 aan Tweede Kamer met stand van zaken derogatiecontroles 2023 en bufferstroken (TK 33037, 519) op 7 november 2023 te agenderen voor inbreng voor schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer