T03769

Toezegging Informeren uitwerking moties Bikker en Grinwis door staatssecretaris IenW (36.410)De minister van Financiën zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Van der Goot (OPNL), toe dat de staatssecretaris IenW de Kamer medio november 2023 zal informeren over de uitwerking van de moties Bikker en Grinwis.


Kerngegevens

Nummer T03769
Status openstaand
Datum toezegging 31 oktober 2023
Deadline 1 januari 2024
Verantwoordelijke(n) Minister van Financiën
Kamerleden drs. A.Sj. van der Goot (OPNL)
Commissie commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen motie-Bikker
openbaar vervoer
streekvervoer
Kamerstukken Miljoenennota 2024 (36.410)


Uit de stukken

De heer Van der Goot (OPNL):

(…)

“Dan ten slotte. In het rapport Elke regio telt! wordt ook specifiek ingegaan op de afnemende voorzieningen in de regio's buiten de Randstad, zoals wat betreft het streekvervoer. Recent heeft de Tweede Kamer een aantal moties aangenomen om de positie van het openbaar vervoer in de regio te versterken. Deze fractie wil graag van het kabinet horen op welke wijze bij de uitvoering van deze moties rekening zal worden gehouden met de specifieke situatie in de regio's buiten de Randstad, en daar mettertijd een overzicht van ontvangen. Wanneer zou zo'n overzicht beschikbaar kunnen zijn?”

Handelingen I 2023-2024, nr. 5, item 9 - blz. 15.

Minister Kaag:

(…)

“De heer Van der Goot vraagt of bij de uitvoering van de aangenomen moties voor de financiering van het streekvervoer rekening wordt gehouden met de precaire situatie van het streekvervoer. De aangenomen motie-Bikker verzoekt de regering om het regionaal ov structureel met 300 miljoen extra te ondersteunen ten behoeve van betaalbaarheid en bereikbaarheid. De motie-Grinwis verzoekt de regering hier spoedig begrotingstechnisch uitvoering aan te geven. Dit komt terug. De staatssecretaris van IenW zal uw Kamer medio november informeren over de concrete verwerking. Er wordt ook rekening gehouden met de huidige situatie van het regionaal ov, waaronder capaciteit en personeel.”


Brondocumenten


Historie

  • 31 oktober 2023
    toezegging gedaan