Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 12 maart 2024
1. 36410 VIII

Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2024 en invoeren capaciteitsfixus bachelor of ad-opleiding

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van het CDA (Rietkerk), D66 (Van Meenen), de SP (Van Apeldoorn) en de PvdD (Nicolaï). De fractie van GroenLinks-PvdA sluit zich aan bij de vragen van de D66-fractie.

2. Toezegging T03628

Toezegging Uitwonende studenten die niet ingeschreven staan in de gemeente (36.229); Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van OCW over studenten die zich niet mogen inschrijven op het adres van de verhuurder; Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs

De commissie besluit de bespreking van dit agendapunt aan te houden tot 26 maart 2024.

3. Toezegging T03678

Toezegging Adviesrapport ‘Burgerschapsonderwijs in een veranderende samenleving’ (35.920); Brief van de minister van OCW over de versterking van burgerschapsonderwijs in het mbo; Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs

De commissie besluit de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 26 februari 2024 (35920, M) voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T03678 als voldaan aan te merken.

4. 32820, B

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van OCW over uitgangspunten Cultuursubsidies 2025-2028; Erfgoed Telt; de betekenis van erfgoed voor de samenleving

De commissie besluit, naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 4 maart 2024 (32820, B), op 26 maart 2024 gelegenheid te geven voor het leveren van inbreng voor nader schriftelijk overleg.

5. Voorbespreking kennismakingsgesprek met de Onderwijsraad op 16 april 2024

De commissie bespreekt het gesprek met de Onderwijsraad van 16 april 2024 voor. Zij spreekt graag met de Raad over de adviezen 'Een duidelijke positie voor schoolbesturen' en 'Onderwijs als investering'.

De commissie stelt een gespreksopzet vast waarbij, na een korte voorstelronde, de Onderwijsraad een korte inleiding (circa 5 minuten) geeft op het eerste onderwerp, waarna er ruimte is voor vragen (circa 20 minuten). Voor het tweede onderwerp kan dit dan herhaald worden. Mocht er tijd over zijn, kunnen nog overige onderwerpen tijdens de rondvraag aan de orde gesteld worden.

6. Rondvraag

Het lid Van Meenen (D66) vraagt, nu zijn gewijzigde motie over een herziene inrichting van de asielprocedure en de asielketen (36373, H) is aangenomen, of de Kamer een kabinetsreactie kan ontvangen. De commissiestaf zal dit verzoek doorgeleiden naar de staf van de commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad voor verdere afhandeling, aangezien de behandeling van de motie is overgedragen aan deze commissie.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra