Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 19 maart 2024
1. 36410 XII

Begrotingsstaten Infrastructuur en Waterstaat 2024

Inbreng voor het verslag wordt heden geleverd door de fracties van de BBB (Lievense, Van Langen-Visbeek en Kemperman), de SP (Van Aelst-den Uijl), Volt (Hartog) en ChristenUnie en OPNL gezamenlijk (Holterhues en Van der Goot). Onder voorbehoud van tijdige ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag, uiterlijk op 27 maart 2024, acht de commissie het wetsvoorstel gereed voor plenaire behandeling, bij voorkeur op 2 april 2024. De commissie heeft geen bezwaar tegen een plenair debat met alleen de minister.

2. Toezeggingen T03277 en T03577

Brief van de staatssecretaris van I&W over agendering milieueffectrapportage (mer) bij diverse bestuurlijke overleggen; Regelgeving Ruimtelijke Ordening en Milieu

N.a.v. de brief van 11 maart 2024 (34287/29383, AA) besluit de commissie om op 2 april 2024 gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W.

De commissie besluit toezeggingen T03277 en T03577 als "voldaan" aan te merken.

Op verzoek van het lid Thijssen (GroenLinks-PvdA) zal de griffie een conceptbrief opstellen gericht aan de staatssecretaris van I&W inhoudende het verzoek om jaarlijks over de uitkomsten van de periodieke agendering van de milieueffectrapportage (mer) in diverse gremia geïnformeerd te blijven. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

3. 21501-08, P

Brief van de minister van I&W en de minister voor K&E over de geannoteerde agenda van Milieuraad van 25 maart 2024 te Brussel; Milieuraad

N.a.v. de geannoteerde agenda voor de Milieuraad van 25 maart 2024 (21501-08, P) besluit de commissie om op donderdagochtend 21 maart 2024 gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van I&W en de minister voor K&E. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd met een korte reactietermijn, opdat de brief uiterlijk vrijdag 22 maart 2024 verstuurd kan worden.

4. 28165, AJ

Brief van de staatssecretaris van I&W over overname aandelen Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland door de Staat; Deelnemingenbeleid Rijksoverheid

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van I&W van 15 maart 2024 (28165, AJ) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra