Verslag van de vergadering van 19 maart 2024 (2023/2024 nr. 24)

Aanvang: 20.35 uur

Status: gecorrigeerd


Hamerstuk

Aan de orde is de behandeling van:

  • het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024 (36410-XVI).

Dit wetsvoorstel wordt zonder beraadslaging en zonder stemming aanvaard.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Verlangt iemand aantekening? Dat is niet het geval.

Dan zijn aan de orde de stemmingen. Ik heb begrepen dat de heer Schalk van de SGP-fractie het woord wenst.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Schalk i (SGP):

Dank u wel, voorzitter. Ik kom nog even terug op de motie die ik heb ingediend en waarvan de appreciatie van de minister was dat zij 'm oordeel Kamer gaf. Ze heeft aangegeven dat er een aantal onderzoeken zijn en dat ze die onderzoeken tot een samenhangend geheel maakt. Dat is voor mij voldoende. Ik wil eigenlijk mijn motie intrekken omdat ik deze toezegging voldoende acht.

De voorzitter:

Ik zie de minister instemmend reageren. Dat is dan vastgelegd voor de Handelingen.

Aangezien de motie-Schalk c.s. (36222, letter F) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.