Dinsdag 9 april 2024, commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
Agenda

1.Vaststellen agenda


3.Deskundigenbijeenkomst wetsvoorstel Actualisering diergezondheidsregels (35746)


Bespreking voorstel

5.COM(2024)139

Voorstel voor een Verordening tot wijziging van de Verordeningen (EU) 2021/2115 en (EU) 2021/2116 wat betreft de normen voor een goede landbouw- en milieuconditie, regelingen voor klimaat, milieu en dierenwelzijn, wijzigingen van strategische GLB-plannen, herziening van strategische GLB-plannen en vrijstellingen van controles en sancties


Procedure


7.RondvraagKorte aantekeningen