Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 9 april 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Uitzoeken reglement J&V rondom structuur/onafhankelijkheid geschillencommissie (36.067) (T03634)

- T03634 & T03631 & 36067, AP & 36067, BN

Toezegging Uitzoeken reglement J&V rondom structuur/onafhankelijkheid geschillencommissie (36.067); Toezegging Toetsing aanwijzing geschilleninstantie (36.067); Gewijzigde motie-Moonen (D66) c.s. over een regeling voor externe geschilbeslechting; Brief van de minister voor APP over een aantal pensioenonderwerpen voorjaar 2024; Wet toekomst pensioenen

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot de volgende vergadering.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl