Stemming moties Beëindiging gaswinning GroningenveldVerslag van de vergadering van 16 april 2024 (2023/2024 nr. 29)

Aanvang: 22.12 uur

Status: gerectificeerd


Stemmingen moties Beëindiging gaswinning Groningenveld

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Gaswet en Mijnbouwwet in verband met de beëindiging van de gaswinning uit het Groningenveld,

te weten:

  • de motie-Van Rooijen over het streven naar een open/dicht-oplossing voor aardgasputten (36441, letter G);
  • de motie-Baumgarten c.s. over een alternatieve sluitingsmethode van de gasputten (36441, letter I).

(Zie vergadering van heden.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan stemmen wij over de motie 36441, letter G, de motie van het lid Van Rooijen over het streven naar een open/dicht-oplossing voor aardgasputten. De Kamer heeft ingestemd met het verzoek om deze motie in stemming te brengen voor de stemming over het wetsvoorstel. Wenst een van de leden een stemverklaring over deze motie af te leggen? De heer Dessing namens Forum voor Democratie.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Dessing i (FVD):

Dank u wel, voorzitter. Wij zijn het niet eens met een van de overwegingen, namelijk dat het aanleggen van een aardgasreserve van onmisbaar belang zou zijn voor de energietransitie. Met de rest van de motie zijn wij het wel eens. Daarom zullen wij voor deze motie stemmen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Dessing. Wenst een van de andere leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Van Rooijen (36441, letter G).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van FVD, JA21 en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van OPNL, GroenLinks-PvdA, de SGP, D66, het CDA, Volt, de PVV, de SP, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie en BBB ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen wij over de motie 36441, letter I, de motie van het lid Baumgarten c.s. over een alternatieve sluitingsmethode van de gasputten. Wenst een van de leden een stemverklaring over deze motie af te leggen? Dat is niet het geval, behoudens de heer Van Rooijen namens 50PLUS.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Rooijen i (50PLUS):

Voorzitter. Ik neem waar dat er wordt gelachen, maar er valt niet om te lachen. Mijn fractie zal de motie-Baumgarten c.s steunen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dat is een, ehm, stemverklaring. Dank u wel. Wenst een van de andere leden ook de stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Baumgarten c.s. (36441, letter I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van FVD, JA21 en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van OPNL, GroenLinks-PvdA, de SGP, D66, het CDA, Volt, de PVV, de SP, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie en BBB ertegen, zodat zij is verworpen.