T03853

Toezegging Periodiek overzicht ontwikkeling kleinschalige opvang en monitoring niet-gelukte kleinschalige opvang (36.333)De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen van het lid Van der Goot (OPNL), toe dat dat hij een periodiek overzicht naar de Kamers zal sturen voor het bijhouden van de ontwikkeling van kleinschalige opvang. De staatssecretaris zegt ook toe dat gemonitord zal worden welke voorgenomen kleinschalige opvang niet gerealiseerd kon worden.


Kerngegevens

Nummer T03853
Status openstaand
Datum toezegging 16 januari 2024
Deadline 1 januari 2025
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
Kamerleden drs. A.Sj. van der Goot (OPNL)
Commissie commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
kleinschalige opvang
Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen
Kamerstukken Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen (36.333)


Uit de stukken

Handelingen I 2023-2024, nr. 15, item 3 - blz. 50

De heer Van der Goot (OPNL):

(…)

“Omdat de Eerste Kamer niet alleen toeziet op de kwaliteit van de wetgeving maar ook op de uitvoerbaarheid, wil OPNL graag weten of de staatssecretaris kan toezeggen dat periodiek een overzicht wordt verstrekt aan beide Kamers waarin wordt aangegeven en bijgehouden hoe de kleinschalige opvang van statushouders zich ontwikkelt. Daarmee beschikt onze Kamer over een instrument dat inzicht biedt in de wijze waarop er wel of niet uitvoering wordt gegeven aan de afspraken betreffende het realiseren van kleinschalige opvanglocaties.”

Handelingen I 2023-2024, nr. 16, item 6 - blz. 22

Staatssecretaris Van der Burg:

“Dan was de volgende vraag van de heer Van der Goot of de staatssecretaris naar de Kamers een periodiek overzicht kan sturen voor het bijhouden van kleinschalige opvang. Ja.”

Handelingen I 2023-2024, nr. 16, item 8 - blz. 16

De heer Van der Goot (OPNL):

(…)

“Ook was ik blij met uw toezegging over het monitoren van kleinschalige opvang. Daarover is een motie ingediend. Ik hoop dat u bij het monitoren van kleinschalige opvang niet alleen telt hoeveel er zijn gekomen, maar dat de provincies of het COA ook gaan bijhouden hoeveel er niet zijn gelukt, zodat we bij de weging op termijn echt kunnen zeggen waar de knelpunten liggen, of we er met elkaar over kunnen spreken et cetera. Dat is detailgedoe, maar we zouden er blij mee zijn. Het is ook geen randvoorwaarde, maar we hopen wel dat de kleinschalige opvang gerealiseerd gaat worden. Het hoeft ook niet meteen, maar als op termijn blijkt dat het achterblijft, willen we dat wel graag zien gebeuren. Nu nog niet en er is dus geen toezegging nodig.”

Handelingen I 2023-2024, nr. 16, item 8 - blz. 24

Staatssecretaris Van der Burg:

(…)

“Dan de vraag van OPNL: welke kleinschalige opvang is niet gelukt en kan dat gemonitord worden? Ja, dat zullen we zeker doen, omdat je dan ook kunt zien waarom het niet lukt. Dan kunnen we daar hopelijk van leren. Naast het feit dat ik u eerder vandaag beloofd heb om met een overzicht te komen van waar het wél lukt — daarvan kunnen we leren — moet ik ook verantwoording aan u afleggen waarom het geen 100% is geworden op bepaalde plekken, maar 60%. Dat kan zitten in die maal 13, waar ik het eerder vandaag over had, maar het kan ook zitten in specifieke aan het gebouw of aan de locatie gebonden argumenten. Het antwoord is dus: ja.”

Handelingen I 2023-2024, nr. 16, item 8 - blz. 28

De heer Van der Goot (OPNL):

“Allereerst dank, ook voor de toezegging over de kleinschalige opvang en het monitoren daarvan.”


Brondocumenten


Historie

  • 16 januari 2024
    toezegging gedaan