Stemming Actualisering diergezondheidsregelsVerslag van de vergadering van 28 mei 2024 (2023/2024 nr. 33)

Aanvang: 13.36 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Actualisering diergezondheidsregels

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet dieren in verband met actualisering van de diergezondheidsregels en enkele technische aanpassingen (35746).

(Zie vergadering van 21 mei 2024.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Thans zijn aan de orde de stemmingen.

Ik heet de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die namens de regering bij de stemmingen aanwezig is, van harte welkom in de Eerste Kamer.

Hebben voldoende leden de presentielijst getekend? Dat is het geval.

Dan stemmen wij allereerst over het wetsvoorstel 35746, Wijziging van de Wet dieren in verband met actualisering van de diergezondheidsregels en enkele technische aanpassingen. Wenst een van de leden een stemverklaring over het wetsvoorstel af te leggen? Ik geef het woord aan mevrouw Visseren namens de Partij voor de Dieren.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Visseren-Hamakers i (PvdD):

Voorzitter. De voorgestelde wijzigingen van de Wet dieren betekenen een fundamentele afzwakking van de wet zoals die eerder is aangenomen door de Tweede en de Eerste Kamer. Ten eerste implementeren de voorgestelde wijzigingen het Europese verbod op het routinematig couperen van de staartjes van biggetjes niet. Ten tweede regelen ze geen verbod op andere ingrepen, zoals het onthoornen van kalfjes. Ten derde bieden ze geen heldere regels voor een dierwaardige veehouderij. Bovendien is de in de wet beoogde datum voor het realiseren van een dierwaardige veehouderij van 2040 niet hard, maar slechts een streefdatum. Met andere woorden: de dieren in de bio-industrie hebben niets aan deze Wet dieren. Ze zijn veel beter af met de oude wet met het amendement van Leonie Vestering. Daarom stemt de fractie van de Partij voor de Dieren tegen de voorgestelde wijzigingen van de wet.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Visseren. Wenst een van de andere leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, D66, het CDA, de PVV, FVD, de VVD, JA21, de ChristenUnie, BBB en 50PLUS voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van OPNL, GroenLinks-PvdA, Volt, de SP en de PvdD ertegen, zodat het is aanvaard.