Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken (BIZA) van 11 juni 2024
1. 36496

Wet betaalbare huur

Inbreng voor het tweede verslag wordt geleverd door de leden van de fracties van de BBB (Kemperman), VVD (Meijer), CDA (Rietkerk), ChristenUnie (Talsma) en 50PLUS (Van Rooijen). De commissie herbevestigt haar besluit dat zij het wetsvoorstel gereed acht voor plenaire behandeling op dinsdag 18 juni 2024, onder voorbehoud dat de nota naar aanleiding van het tweede verslag uiterlijk vrijdag 14 juni 2024, om 16.30 uur is ontvangen. De stemmingen staan als te doen gebruikelijk gepland voor de dinsdag erna, zijnde 25 juni 2024.

2. T03545

Toezegging Afschrift rapportage discriminatie en racisme rijksoverheid (35.741); Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van BZK over uitkomsten van de Personeelsenquête Rijk (PER) over racisme op de werkvloer en de verkenning van minder vrijblijvende maatregelen; Initiatiefvoorstel-Hammelburg, Bromet en De Hoop Handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden van de fracties van GroenLinks-PvdA (Fiers), mede namens de leden van de PvdD, en van JA21 (Nanninga).

3. T03801

Toezegging Brief artikel 21, eerste lid, onderdeel d, van de Huisvestingswet 2014 (36.190)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden van de fracties van BBB (Van Langen-Visbeek) en PvdD (Nicolaï).

4. 34453, AW

Brief van de minister van BZK over het Besluit verbouw onder kwaliteitsborging; Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De commissie wenst uiterlijk oktober 2024 opnieuw geïnformeerd te worden over de stand van zaken met betrekking tot de invoering van de Wkb. Zij besluit de status van toezeggingen T03731 en T03729 niet te wijzigen: deze blijven als 'openstaand' geregistreerd.

5. 36.067 / 28.479, BQ

Motie-Crone (PvdA) c.s. over het vormgeven van pensioenen voor politici volgens het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen; Wet toekomst pensioenen; Brief van de minister van BZK over de pensioenen van politieke ambtsdragers in het nieuwe pensioenstelsel; Rechtspositie van politieke ambtsdragers

De commissie oordeelt dat de motie-Crone c.s. (36067, AO) deels is uitgevoerd. Zodra de door de minister in het vooruitzicht gestelde acties zijn voltooid, kan de motie als uitgevoerd worden beschouwd.
De commissie besluit voorts om op 9 juli 2024 gelegenheid te bieden voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief met bijlagen van de minister van BZK (EK 36.067/28.479, BQ).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman