E110008
  klaver icoon
Laatste revisie: 08-09-2016

E110008 - Groenboek: Van uitdagingen naar kansen: naar een gemeenschappelijk strategisch kader voor EU-financiering van onderzoek en innovatieOmwille van de optimalisering van de financiering van onderzoek en innovatie op nationaal en EU niveau, wordt er voorgesteld de EU-instrumenten voor onderzoek en innovatie binnen een gemeenschappelijk strategisch raamwerk te laten functioneren. Uit de evaluaties van de verschillende EU instrumenten is gebleken dat er ruimte is voor verbetering. In het gemeenschappelijk strategisch kader moeten die verbeterpunten worden meegenomen en moet er een strategie worden uitgewerkt voor het aanpakken van de Europese en mondiale uitdagingen (veiligheid, hulpbronnen en demografische ontwikkelingen) waarbij onderzoek en innovatie een belangrijke rol spelen.   


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: voorstel aanvaard in Europa.

nationaal

In afwijking van eerdere overwegingen, besloot de commissie op 10 mei 2011 de brief met de kabinetsreactie van 15 april 2011 voor kennisgeving aan te nemen en geen brief te sturen aan de regering. 

Europees

De consultatie over dit groenboek liep tot 20 mei 2011. Reacties op de consulatie zijn te vinden op de site van de Europese Commissie over onderzoek en innovatie.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2011)48PDF-document, d.d. 9 februari 2011

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen

verwant dossier


Behandeling Eerste Kamer

In afwijking van eerdere overwegingen, besloot de commissie op 10 mei 2011 de brief met de kabinetsreactie van 15 april 2011 voor kennisgeving aan te nemen en geen brief te sturen aan de regering. 

De commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) besloot na ontvangst van de conceptkabinetsreactie op 15 april 2011 dat zij inbreng gaat leveren voor een brief aan de regering.

Op 22 februari 2011 besloot de commissie OCW dat zij inbreng gaat leveren voor een brief aan de regering. Deze inbrengvergadering vindt plaats na ontvangst van de conceptkabinetsreactie mits deze ruim voor 20 mei 2011 ontvangen wordt.

De commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) besloot op 15 februari 2011 aan de hand van het wekelijks overzicht van nieuw gepubliceerde Europese Commissievoorstellen dat zij het onderhavige groenboek voor procedure wilde agenderen op 22 februari 2011.


Behandeling Tweede Kamer

De commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) heeft een schriftelijk overleg gevoerd met de minister van EL&I dat op 18 mei 2011 werd vastgesteld.

Op 1 maart 2011 besloot de commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie dat zij het groenboek zal agenderen voor het algemeen overleg voorafgaand aan de Raad voor Concurrentievermogen in mei 2011. Voorafgaand aan dit algemeen overleg werd een schriftelijk overleg gevoerd over onder andere het aanvullende karakter van de Europese instrumenten en stimuleringsmaatregelen op nationale initiatieven.


Standpunt Nederlandse regering

Op 15 april 2011 heeft de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) een conceptreactie op het onderhavige groenboek inzake EU-financiering van onderzoek en innovatie verstuurd aan de Kamers.  Het kabinet verwelkomt het Groenboek en formuleert drie hoofdlijnen met de kabinetsinzet voor het Europees beleid ten aanzien van de financiering en het stimuleren van onderzoek en innovatie. Ten eerste wil het kabinet dat er meer prioriteit wordt gegeven aan onderzoek en innovatie binnen de EU-begroting en dat er een integraal en transparant kader komt voor onderzoek en innovatie. De tweede hoofdlijn van het kabinet is een verhoging van de inspanningen op thema's met een grote maatschappelijke en/of economische impact en meer waardecreatie uit kennis. Tot slot zet het kabinet in op het ondersteunen van excellente wetenschap en verdere ontwikkeling van de Europese Onderzoeksruimte.

In algemene zin beziet het kabinet investeringen in onderzoek en innovatie als een middel om bij te dragen aan de doelstellingen van de Europa-2020 strategie, en zal het de Europese ontwikkelingen meenemen in het vaststellen van het nationale beleid. Het kabinet signaleert in ieder geval dat er nog flinke stappen kunnen worden gemaakt bij Europe(e)s(e) onderzoek en innovatie en denkt daarbij met name aan een hoger investeringsniveau en het verzilveren van onderzoeksresultaten in innovatieve producten, diensten en productieprocessen. Over de toekomst van de Europese programma's in de voor de financiering van onderzoek en innovatie wordt in de Raad voor Concurrentievermogen onderhandeld. Het kabinet zal zich aldaar intensief bezighouden met de onderhandelingen over de invulling van de programma's voor de periode 2014-2020, tegen de achtergrond van de onderhandelingen over het Meerjarig Financieel Kader.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Omwille van de optimalisering van de financiering van onderzoek en innovatie op nationaal en EU niveau, wordt er voorgesteld de EU-instrumenten voor onderzoek en innovatie binnen een gemeenschappelijk strategisch raamwerk te laten functioneren. Uit de evaluaties van de verschillende EU instrumenten is gebleken dat er ruimte is voor verbetering. In het gemeenschappelijk strategisch kader moeten die verbeterpunten worden meegenomen en moet er een strategie worden uitgewerkt voor het aanpakken van de Europese en mondiale uitdagingen (veiligheid, hulpbronnen en demografische ontwikkelingen) waarbij onderzoek en innovatie een belangrijke rol spelen.   

In het Groenboek worden een 27-tal vragen voorgelegd om de verbeterpunten aan te pakken. Deze vragen gaan onder meer over:

-de aantrekkelijkheid en toegankelijkheid van de EU financiering van onderzoek;

-de verhouding tussen de initiatieven op verschillende niveau's (regionaal, nationaal etc.) en het gewenste niveau waarop financiering plaatsvindt;

-samenhang tussen onderzoek, innovatie en acceptatie door de markt;

-op welk soort onderzoek moet het beleid zijn gericht;

-het bereik van het onderzoek en stimulans van de deelname.

Tot 20 mei 2011 kan men reageren op de vragen uit het Groenboek.

Lees meer: uitgebreide samenvatting


Behandeling Raad

Op 3 mei 2011 heeft de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie een brief gestuurd aan de Tweede Kamer met het verslag van de informele Raad voor Concurrentievermogen van 11-13 april 2011. Tijdens de Raad is er informeel gediscussieerd over het strategische kader voor onderzoek en innovatie voor de periode 2014-2020.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen