E170017
  ruit icoon
Laatste revisie: 09-03-2021

E170017 - Gezamenlijke mededeling: Hernieuwde impulsen voor het EU-Afrika-partnerschapDe gezamenlijke mededeling beoogt een sterker, dieper en meer actie georiënteerd strategisch partnerschap te bewerkstelligen wat leidt tot meer welvaart en stabiliteit op beide continenten.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in commissie Eerste Kamer.

nationaal

Op 2 maart 2021 besloot de commissie BDO de Gezamenlijke Mededeling 'Naar een brede strategie met Afrika' in behandeling te nemen. Meer informatie over de behandeling van dit voorstel is te vinden in het e-dossier E210004.

Europees

Op 9 maart 2020 verscheen de Gezamenlijke MededelingPDF-document 'Naar een brede strategie met Afrika.' Meer informatie over dit voorstel is terug te vinden in het e-dossier E210004.


Kerngegevens

volledige titel

Gezamenlijke mededeling: Hernieuwde impulsen voor het EU-Afrika-partnerschap

document Europese Commissie

JOIN(2017)17PDF-document, d.d. 4 mei 2017

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein

verwante dossiers


Behandeling Eerste Kamer

Op 2 oktober 2018 besprak de commissie het verslag van de informele Raad Buitenlandse Zaken van 14 september 2018 waarin wordt gesproken over het EU-Afrika Partnerschap. Er werd besloten om dit verslag te betrekken bij een mondeling overleg van 9 oktober 2018 over de beleidsnota 'Investeren in perspectiefPDF-document' en daarna te bezien of men hier een vervolg aan wil geven.

De commissie besloot op 16 oktober 2018 om dit verslag voor kennisgeving aan te nemen.

Op 13 juni 2017 besloot de commissie naar aanleiding van het BNC-fiche van de regering het voorstel voor kennisgeving aan te nemen.

Op 9 mei 2017 heeft de commissie BDO het voorstel in behandeling genomen en agendeert zij het voorstel voor schriftelijke inbreng zodra het BNC-fiche van het kabinet is verschenen.


Behandeling Tweede Kamer

De Tweede Kamer hield op 13 december 2017 voorafgaand aan de Europese top van 14-15 december 2017 een debat waarin verschillende agendapunten van deze top de revue passeerden, waaronder de EU-Afrika top.


Standpunt Nederlandse regering


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Op 4 mei 2017 publiceerden de Europese Commissie en de Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlands- en veiligheidsbeleid het nieuwe voorstel over het EU-Afrika partnerschap. Doel van het voorstel is een nieuw raamwerk te bieden voor gezamenlijke actie dat als input kan dienen voor de 5e Afrika-EU top in november 2017 en voor een voorziene roadmap voor 2018-2020. Het voorstel beoogt een sterker, dieper en meer actie georiënteerd strategisch partnerschap te bewerkstelligen wat leidt tot meer welvaart en stabiliteit op beide continenten. Daartoe worden vele beleidsprioriteiten en concrete initiatieven benoemd.

Voortbouwend op het voorstel over een hernieuwd partnerschap met Afrika, het Caribisch gebied en de landen in de Stille Oceaan (JOIN(2016)52) zijn de drie strategische doelen van de EU ten opzichte van het Afrikaanse continent:

  • Een sterkere wederzijdse betrokkenheid en een toegenomen samenwerking op het internationale toneel, gebaseerd op gemeenschappelijke waarden en gedeelde belangen, ook in bilaterale betrekkingen;
  • Veiligheid, op land en op zee, en de bestrijding van transnationale bedreigingen als een investering in veiligheid op beide continenten;
  • Duurzame en inclusieve economische ontwikkeling in Afrika, om de banen te creëren die het continent nodig heeft en om mogelijkheden te bieden die Europa kan benutten.

Voorwaarde voor een succesvolle gezamenlijke agenda en strategisch partnerschap is volgens de Europese Commissie dat de politieke relatie met het Afrikaanse continent naar een hoger strategisch niveau wordt getild.


Behandeling Raad

Op 9 december 2019 zal de Raad Buitenlandse Zaken spreken over de samenwerking tussen de EU en de Afrikaanse Unie (AU), met het oog op de aankomende AU-EU ministeriële die in het eerste kwartaal van 2020 zal plaatsvinden en de EU-AU Top die eind 2020 of begin 2021 is voorzien.

In de geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken Handel van 27 mei 2019 is een voortgangsrapportage van de handelsakkoorden opgenomen, waaronder de stand van zaken m.b.t. verschillende EU-Afrika handelsakkoorden.

De Hoge Vertegenwoordiger en commissaris Mimica benoemden tijdens de Ontwikkelingsraad van 14 september 2018 het partnerschap van de EU met Afrika als prioriteit voor de Europese Unie.

Op 20-21 november 2017 heeft de raad voor Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport de memorandum van overeenstemming inzake vrede en veiligheid tussen de Afrikaanse Unie en de Europese Unie goedgekeurd.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 16 november 2017 heeft het Europees Parlement een resolutiePDF-document aangenomen over de strategie EU-Afrika: een stimulans voor ontwikkeling.

Op 9 november 2017 heeft het Europees Parlement een notitiePDF-document uitgebracht over nieuwe prioriteiten inzake de samenwerking tussen de EU en Afrika.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen