Dinsdag 5 oktober 2021, commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)Aanvang: 15:35 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

4.
Voortgang aanpak stikstofproblematiek

Brief van de minister van LNV van 16 juli 2021 (35334 / 35600 / 33576, AI)

Inbreng schriftelijk overleg en bespreking status toezeggingen

14.
Rondvraag


Korte aantekeningen