Brief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met advies over het concept voorstel van wet tot Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) in verband met de inwerkingtreding van de Wet Dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (13 juni 2008)