Regelgeving Ruimtelijke Ordening en Milieu (29.383); brief regering; Aanbieding van het Besluit van 20 mei 2015 tot wijziging van het Besluit geluidhinder en het Activiteitenbesluit milieubeheer (toelaatbare geluidsbelasting van woonschepen bij gezoneerde industrieterreinen en inrichtingen) (TK, 241)