JBZ-Raad (32.317); brief van de ministers van J&V en voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van J&V inzake geannoteerde agenda JBZ-Raad van 7-8 juni 2021 (EK, MD). .

26 mei 2021
hoort bij ... E210013 - Voorstel voor een verordening betreffende een eengemaakte markt voor digitale diensten
E200023 - Gewijzigd voorstel voor een Verordening betreffende de instelling van “Eurodac” voor de vergelijking van biometrische gegevens ten behoeve van een doeltreffende toepassing van de Verordening betreffende asiel- en migratiebeheer en van de Hervestigingsverordening
E200022 - Voorstel voor een verordening betreffende de aanpak van crisis- en overmachtsituaties op het gebied van migratie en asiel
E200021 - Voorstel voor een verordening tot invoering van een screening van onderdanen van derde landen aan de buitengrenzen
E200020 - Gewijzigd voorstel voor een Verordening tot vaststelling van een gemeenschappelijke procedure voor internationale bescherming
E200019 - Voorstel voor een verordening betreffende asiel- en migratiebeheer en tot wijziging van Richtlijn 2003-109-EG en de voorgestelde verordening inzake een Fonds voor asiel en migratie
E200018 - Commissiemededeling voor een migratie- en asielpact
E180035 - Gewijzigd voorstel voor een verordening inzake het Asielagentschap van de Europese Unie
E180028 - Commissiemededeling inzake de uitbreiding van de bevoegdheden van het Europees Openbaar Ministerie tot grensoverschrijdende terroristische misdrijven
E180016 - Voorstel voor een verordening betreffende het Europees bevel tot verstrekking en het Europees bevel tot bewaring van elektronisch bewijsmateriaal in strafzaken
E130041 - Voorstel voor een verordening tot instelling van het Europees Openbaar Ministerie