Voor 1765Tegen 334 Verdeeld : 7

 • Voor
  15 maart 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking (35.216)
 • Voor
  15 maart 2022 (Hamerstuk)
  Brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake vaststelling Europees Werkprogramma 2022 van de Eerste Kamer (EK 35.982 B)
 • Voor
  8 maart 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wijziging van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer der Staten-Generaal (CL)
 • Tegen
  22 februari 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Verlengen werkingsduur Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding (35.917)
 • Tegen
  22 februari 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wijzigingen fosfaatrechtenstelsel (35.949)
 • Tegen
  22 februari 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Verlengen mogelijkheid om Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid in te trekken (35.934 (R2158))
 • Voor
  22 februari 2022 (Hamerstuk)
  Bevoegdheid vaststellen falen bank of beleggingsonderneming en verificatie van interesten (35.945)
 • Voor
  22 februari 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Gewijzigde motie-De Boer (GroenLinks) c.s. over de vijfde verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (35.979, G)
 • Tegen
  22 februari 2022 (Hoofdelijke stemming, verworpen)
  Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over het zo spoedig mogelijk en uiterlijk per 1 maart 2022 intrekken van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (35.979, F)
 • Voor
  22 februari 2022 (Hoofdelijke stemming, aangenomen)
  Wet wijziging verlengingssystematiek en goedkeuring vierde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (35.979)
 • Voor
  22 februari 2022 (Hoofdelijke stemming, aangenomen)
  Wijziging Wet publieke gezondheid in verband met het coronavirus (35.401)
 • Tegen
  22 februari 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over de vereenvoudiging van het belastingstelsel (35.788, Q)
 • Tegen
  22 februari 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Schalk (SGP) c.s. over het intrekken van wetsvoorstel Niet-indexeren basiskinderbijslagbedrag over de jaren 2022, 2023 en deels over 2024 of totdat de beoogde dekking is gerealiseerd (35.845) (35.788, P)
 • Tegen
  22 februari 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Koffeman (PvdD) over het landelijk verbieden van de handel in stikstofruimte (35.788, N)
 • Tegen
  22 februari 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over het op orde krijgen van de ICT en bemensing van de Belastingdienst (35.788, L)
 • Voor
  22 februari 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Huizinga-Heringa (ChristenUnie) c.s. over een analyse van de benodigde versterking van de Eerste Kamer (35.788, K)
 • Voor
  22 februari 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Faber-Van de Klashorst (PVV) c.s. over een nationale vlag in de vergaderzaal van de Eerste Kamer der Staten-Generaal (35.788, J)
 • Tegen
  22 februari 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Vos (PvdA) c.s. over compensatie voor studenten die nadelen ondervonden van het leenstelsel (35.788, H)
 • Voor
  22 februari 2022 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Motie-Bredenoord (D66) c.s. over het aanbieden van geconsolideerde wetteksten aan de Eerste Kamer (35.788, I)
 • Tegen
  22 februari 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Koffeman (PvdD) over compensatie van door het leenstelsel gedupeerde studenten (35.788, O)
 • Tegen
  22 februari 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Van der Linden (Fractie-Nanninga) c.s. over het laten meestijgen van de AOW met het minimumloon en de bijstand (35.788, G)
 • Tegen
  22 februari 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Rosenmöller (GroenLinks) c.s. over hervorming van het stelsel van jeugdzorg (35.788, F)
 • Tegen
  22 februari 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over het blijven koppelen van de AOW aan de voorgenomen extra stijging van het minimumloon (35.788, E)
 • Tegen
  22 februari 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Faber-Van de Klashorst (PVV) c.s. over de AOW-uitkering niet ontkoppelen van het minimumloon (35.788, D)
 • Voor
  22 februari 2022 (Hamerstuk)
  Verbetering van de rechtsbescherming van mbo-studenten (35.625)