Voor 1783Tegen 320 Verdeeld : 3

 • Voor
  25 januari 2022 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Infrastructuur en Waterstaat 2021 (Najaarsnota) (35.975 XII)
 • Voor
  25 januari 2022 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaat Infrastructuurfonds 2021 (Najaarsnota) (35.975 A)
 • Voor
  25 januari 2022 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds 2021 (Najaarsnota) (35.975 XIV)
 • Voor
  25 januari 2022 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaat gemeentefonds 2021 (Najaarsnota) (35.975 B)
 • Voor
  25 januari 2022 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 (Najaarsnota) (35.975 VIII)
 • Voor
  25 januari 2022 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaat Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2021 (Najaarsnota) (35.975 XVII)
 • Voor
  25 januari 2022 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaat provinciefonds 2021 (Najaarsnota) (35.975 C)
 • Voor
  25 januari 2022 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021 (Najaarsnota) (35.975 XVI)
 • Voor
  25 januari 2022 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten ministerie van Algemene Zaken, Kabinet van de Koning en Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2021 (Najaarsnota) (35.975 III)
 • Voor
  25 januari 2022 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2021 (Najaarsnota) (35.975 XV)
 • Voor
  25 januari 2022 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2021 (Najaarsnota) (35.975 VII)
 • Voor
  25 januari 2022 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Economische Zaken en Klimaat 2021 (Najaarsnota) (35.975 XIII)
 • Voor
  18 januari 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022 inzake verwerving kunstwerk (35.984)
 • Voor
  18 januari 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Gewijzigde motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over het vormgeven van de contractuele overeenkomst met de verkoper (35.984, H)
 • Tegen
  18 januari 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Prast (PvdD) over verlaging van de aankoopkosten van De Vaandeldrager (35.984, F)
 • Voor
  18 januari 2022 (Hamerstuk)
  Brief aan de Voorzitter van de Eerste Kamer over de concept-adviesaanvraag aan het Adviescollege ICT-toetsing (EK 33.118 / 34.986 33.118,34.986 CY)
 • Voor
  21 december 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  De motie-Koffeman c.s. over het opschorten van de verkoop van agrarische gronden ten behoeve van hyperscale datacenters (35925-XIV, H)
 • Voor
  21 december 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  De motie-Koffeman c.s. over een plan van aanpak ten behoeve van de populatie van weidevogels en het resultaatafhankelijk maken van subsidies voor agrarisch natuurbeheer (35925-XIV, G)
 • Voor
  21 december 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2022 (35925-XIV)
 • Tegen
  21 december 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  De motie-Berkhout c.s. over het niet onteigenen van boeren ten behoeve van de reductie van stikstofuitstoot (35925-XIV, F)
 • Tegen
  21 december 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  De motie-Nanninga c.s. over extra financiële middelen voor gemeenten die asielzoekers opvangen (35925-VI, D)
 • Tegen
  21 december 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  De motie-Nanninga c.s. over een actieplan om de uitstroom van asielzoekers significant te verhogen (35925-VI, C)
 • Voor
  21 december 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022 (35925-VI)
 • Tegen
  21 december 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022 (35925-VII)
 • Voor
  21 december 2021 (Hamerstuk)
  Organisatie regionale tuchtcolleges (35.547)