26.471

Novelle Wijziging Huisvestingswet (doorwerking ruimtelijke beleid)Deze novelle verbetert enige punten van wetsvoorstel 25.334 tot wijziging van de Huisvestingswet (doorwerking ruimtelijk beleid).

De wijziging betreft onder andere het ontnemen van de mogelijkheid van de provinciale staten om de vaststelling van een streekplan met (ten hoogste) acht weken te verdagen wanneer de herziening alleen betrekking heeft op het vaststellen van een bebouwingscontour.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Ingetrokken

Het voorstel is op 8 februari 2000 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamercommissie voor Volkshuisvesting heeft op 29 februari 2000 het eindverslag uitgebracht. De staatssecretaris van Volkshuisvesting heeft per brief van 23 februari 2001 een tweede novelle aangekondigd.

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer heeft het wetsvoorstel en de novelle ingetrokken bij brief van 22 november 2004. Het wetsvoorstel staat het reserveren van woningen voor de eigen bevolking(saanwas) niet toe maar het kabinet is nu juist voornemens om gemeenten in het landelijk gebied die mogelijkheid wel te bieden. De tweede novelle is niet ingediend.


Kerngegevens

ingediend

10 april 1999

titel

Wijziging van de wet tot wijziging van de Huisvestingswet (doorwerking ruimtelijk beleid)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
  • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

inwerkingtreding

Op het tijdstip waarop het in artikel I, aanhef, bedoelde voorstel van wet, na tot wet te zijn verheven, in werking treedt.


Documenten