Dit voorstel bevat de belastingmaatregelen die het kabinet in 1999 wil nemen om de doelstellingen uit de Miljoenennota 1999 te bevorderen. Dit zogenoemde belastingplan 1999 omvat diverse wijzigingen in de belastingheffing, waarvan de belangrijkste in de hoofdlijnen worden samengevat.

Doel van het voorstel is het bevorderen van onder meer de volgende doelstellingen van het financieel-economisch beleid: meer mensen aan het werk, een evenwichtige inkomenspolitiek, een dynamische en duurzame economie en ruimte voor doelmatig uitgevoerde kerntaken van de overheid.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 26 november 1998 aangenomen door de Tweede Kamer. De fractie van het CDA stemde tegen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 15 december 1998 zonder stemming aangenomen. De fractie van het CDA en het lid Schoondergang-Horikx van de fractie GroenLinks is daarbij aantekening verleend.

De wet is opgenomen in Staatsblad 725 van 29 december 1998.

De inwerkingtreding, van artikel XI, is opgenomen in Staatsblad 310 van 14 juli 2000.


Kerngegevens

ingediend

12 oktober 1998

titel

Wijziging van enkele belastingwetten c.a.

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari 1999 met enkele uitzonderingen


Hoofdlijnen

 • Om de doelstellingen uit de Miljoenennota 1999 te bevorderen, worden onder meer de volgende belastingmaatregelen voorgesteld
  • verhoging van diverse milieulasten zoals de energiebelasting, btw-verhoging op water en indexatie van milieulasten gepaard aan belastingverlaging naar burgers en bedrijven door onder andere een andere heffing op de eerste schijf inkomstenbelasting en enkele aftrekposten ("vergroening van het belastingstelsel")
  • verlaging tarief eerste schijf inkomstenbelasting
  • voorkoming van ongewenste aftrek op vooruitbetaalde rente en met vreemd vermogen gefinancierde effecten
  • een reservering voor een tijdelijke tegemoetkoming in de kosten van de invoering van de euro
  • afdrachtvermindering scholingskosten voor de non-profitsector
  • afschaffing accijnsvrijstelling op alcoholische en tabaksproducten voor grensoverschrijdende binnenvaart

Documenten