26.069

Herziening ScheldereglementDit voorstel van wet regelt de goedkeuring van het op 11 januari 1995 te Middelburg tot stand gekomen Verdrag tot herziening van het Scheldereglement.

Naast een algehele modernisering van het Scheldereglement worden een aantal bepalingen inzake het loodswezen opgenomen of gewijzigd.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 16 mei 2000 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 6 juni 2000 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 275 van 8 juni 2000.


Kerngegevens

ingediend

27 maart 1999

titel

Goedkeuring van het op 11 januari 1995 te Middelburg tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Vlaams Gewest tot herziening van het Reglement ter uitvoering van artikel IX van het Tractaat van 19 april 1839 en van hoofdstuk II, afdelingen 1 en 2, van het Tractaat van 5 november 1842, zoals gewijzigd, voor wat betreft het loodswezen en het gemeenschappelijk toezicht daarop (Scheldereglement) (Trb. 1995, 48).

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst.


Hoofdlijnen

De belangrijkste wijzigingen van het Scheldereglement betreffen:

  • een algehele modernisering
  • het opnemen van de regeling betreffende verdeling van loodsprestaties voor Scheldevaarders tussen de Vlaamse en Nederlandse loodsdienst
  • het verruimen van de mogelijkheid van een nadere uitwerking van bepaalde onderwerpen door de betrokken ministers c.q. de permanente commissarissen
  • het doorvoeren van het principe 'geen loods, geen loodsgeld'
  • het invoeren van een strafsanctie op het niet nakomen van de verplichting gebruik te maken van een loods

Het verdrag is gesloten met het Koninkrijk België en het Vlaams Gewest.


Documenten