27.181

Wet organisatie en bestuur gerechtenHet wetsvoorstel wijzigt een aantal wetten om de voorgenomen modernisering van de rechterlijke organisatie uit te voeren.

Het doel is de organisatie van de rechterlijke macht te versterken. Het voorstel hangt nauw samen met andere wetsvoorstellen die strekken tot modernisering van de rechterlijke organisatie, met name het wetsvoorstel Raad voor de rechtspraak (27.182).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 19 juni 2001 met algemene stemmen door de Tweede Kamer aangenomen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 4 december 2001 zonder stemming aangenomen.

Het wetsvoorstel werd gezamenlijk behandeld met de voorstellen 27.182, 26.855, 27.824 en 27.878.


Kerngegevens

ingediend

8 juni 2000

titel

Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enkele andere wetten in verband met de modernisering van de organisatie en de instelling van een bestuur bij de gerechten (Wet organisatie en bestuur gerechten)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie
  • staatssecretaris van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Hoofdlijnen

  • de gerechten nemen de beheersverantwoordelijkheid voor de eigen organisatie over van de minister van Justitie en krijgen één samenhangende organisatiestructuur
  • alle gerechten krijgen een collegiaal bestuur, bestaande uit rechters en een niet-rechter
  • dit bestuur krijgt de algehele leiding van het gerecht en wordt daarmee verantwoordelijk voor rechterlijk en ondersteunend personeel
  • tot de taken van het bestuur horen verder de automatisering en bestuurlijke informatievoorziening, de kwaliteit van de bestuurlijke en organisatorische werkwijze, personeelsaangelegenheden en overige materiële voorzieningen
  • de kantongerechten worden bestuurlijk ondergebracht bij de rechtbanken

Documenten