27.184

Aanpassingswet Wet inkomstenbelasting 2001Dit wetsvoorstel bevat wijzigingen van niet-fiscale wetten die verband houden met de inwerkingtreding per 1 januari 2001 van de Wet inkomstenbelasting 2001 (26.727) en de Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001 (26.728).

De aanpassing van de fiscale bepalingen die verwijzen naar genoemde wetten (of begrippen daarin) zijn al in de Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001 opgenomen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 23 november 2000 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 12 december 2000 zonder stemming aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 571 van 27 december 2000.


Kerngegevens

ingediend

13 juni 2000

titel

Aanpassingswet Wet inkomstenbelasting 2001

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

1 januari 2001


Hoofdlijnen

  • aanpassing van het inkomensbegrip in de zin van de Wet inkomstenbelasting,
  • vervallen of beperken van (niet-)standaardaftrekposten,
  • aansluiting van inkomensafhankelijke regelingen bij het netto-inkomen,
  • aanpassing vermogenstoetsen,
  • wijziging van een aantal begrippen,
  • wetstechnische en terminologische aanpassingen,
  • gevolgen voor de premieheffing volksverzekeringen,
  • de opgenomen maatregelen hebben slechts beperkte budgettaire gevolgen. De gevolgen van de afzonderlijke aanpassing van de inkomens- en vermogensafhankelijke regelingen zullen budgettaire neutraal plaatsvinden.

Documenten