Dit wetsvoorstel wijzigt een aantal belastingwetten en vormt hiermee de uitwerking van de fiscale beleidsvoornemens uit het door de regering opgestelde lastenverlichtingspakket 2001.

De twee andere wetsvoorstellen die het lastenverlichtingspakket uitwerken zijn de Tariefwet 2001 en de Veegwet IB 2001.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 23 november 2000 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 12 december 2000 zonder stemming aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 569 van 27 december 2000.

De inwerkingtreding van artikel XVIF, derde lid is opgenomen in Staatsblad 221 van 15 mei 2001.


Kerngegevens

ingediend

3 oktober 2000

titel

Wijziging van belastingwetten c.a. (Belastingplan 2001)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari 2001, met enkele uitzonderingen


Hoofdlijnen

 • Invoering afdrachtvermindering betaald ouderschapsverlof;
 • Defiscalisering werkaanvaardingspremies;
 • Verruiming afdrachtvermindering langdurig werkloze ouderen;
 • Verhoging duurzame ondernemersaftrek (DOA)/milieuinvesteringsaftrek (MIA);
 • Verruiming buitengewone uitgavenaftrek voor gehandicapten en chronisch zieken;
 • Verhoging scholingsaftrek/afdrachtvermindering gericht op laaggeschoolden;
 • Invoering afdrachtvermindering arbo investeringen non-profitsector;
 • Wijziging energie-investeringsaftrek;
 • Teruggaafregeling voor boscertificaten in de energiebelasting (uitwerking Belastingplan 2000);
 • Maatregelen in het kader van extra fiscale stimulans milieu; o.a.:
  • Wkk-faciliteit (invoering afdrachtskorting in de REB);
  • RDF-vrijstelling in de REB;
 • Uitbreiding vrijstellingsregeling i.v.m. gebleken onbillijkheid van 1100 kg-grens voor sommige afvalstoffen;
 • Aanpassing reikwijdte energiepremieregeling i.v.m. stimulering zonne-pv;
 • Verruiming overdrachtsbelasting landbouwstructuurverbetering;
 • Stimulering duurzame landbouw;
 • Aanpassing eigen woningforfait;
 • Regeling durfkapitaal;
 • Verlenging regeling kapitaalverstrekking scheepvaart en films;
 • Verlaging kapitaalsbelasting met 0,15%-punt;
 • Intensivering WBSO;
 • Invoering herbestedingsreserve voor bepaalde culturele instellingen;
 • Diverse BTW-maatregelen;
 • Uitbreiding vrijstelling voor thuiszorg en kinderopvang naar winstbeogende ondernemers;
 • Toepassing van het verlaagde BTW-tarief met betrekking tot:
  • literaire lezingen; nader gepreciseerd;
  • kunstmatige inseminatie in de landbouwsfeer; vereenvoudigd/gemoderniseerd;
  • medische hulpmiddelen; uitgebreid;
 • Differentiatie tarieven van het gemeenschappelijke gebruiksrecht (eurovignet) voor zware vrachtwagens naargelang hun emissieverontreiniging
 • Aanpassing art. 7 AWR (vervallen formele vaststelling van aangiftebiljetten).

Documenten