26.975

Invoeringswet Vreemdelingenwet 2000Dit voorstel bevat de bepalingen die noodzakelijk zijn om de algehele herziening van de Vreemdelingenwet in werking te laten treden.

Het voorstel regelt daartoe de invoering van de Vreemdelingenwet 2000 (26.732) en in samenhang daarmee de aanpassing en intrekking van andere relevante wetten en het overgangsrecht.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 14 juni 2000 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, D66, VVD, RPF, SGP en GPV stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 november 2000 aangenomen. CDA, GroenLinks en SP stemden tegen.


Kerngegevens

ingediend

17 januari 2000

titel

Invoering van de Vreemdelingenwet 2000 en daarmee verband houdende wijziging van diverse wetten alsmede intrekking van de Wet gemeentelijke zorg voor houders van een voorwaardelijke vergunning tot verblijf (Invoeringswet Vreemdelingenwet 2000)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie
  • staatssecretaris van Justitie

inwerkingtreding

Op hetzelfde tijdstip als waarop de Wet tot algehele herziening van de Vreemdelingen (26.732) in werking treedt


Documenten

18