Dit voorstel voorziet in regels op het gebied van transport en levering van gas en de uitvoering van richtlijn nr 98/30/EG van 22 juni 1998, betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas (PbEG L 204).

Het voorstel vloeit voort uit de wens een grotere rol aan de markt te geven bij het in stand houden van een betrouwbare, betaalbare en schone energievoorziening.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 5 april 2000 aangenomen door de Tweede Kamer. SP en GroenLinks stemden tegen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 20 juni 2000 zonder stemming aangenomen. De fractie van GroenLinks is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

30 maart 1999

titel

Regels omtrent het transport en de levering van gas (Gaswet)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Economische Zaken

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. De artikelen 46 en 47 vervallen met ingang van 10 augustus 2008 dan wel op een bij koninklijk besluit te bepalen eerder tijdstip.


Documenten

14