27.079

Novelle vakantie en ouderschapsverlofDeze novelle wijzigt het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de Arbeidsovereenkomst inzake vakantie en ouderschapsverlof (26.079).

De novelle bevat een verruiming van de mogelijkheden voor werknemers en werkgevers om afspraken te maken over vakantie en ouderschapsverlof.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 29 juni 2000 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 27 november 2000 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

14 april 2000

titel

Wijziging van enige bepalingen van het voorstel van wet tot wijziging van titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot vakantie en ouderschapsverlof

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Met ingang van de dag waarop de in artikel I bedoelde wet in werking treedt


Hoofdlijnen

De aanpassingen in deze novelle hebben betrekking op:

  • de betekenis van de zinsnede "kunnen slechts met instemming van de werknemer als vakantie worden aangemerkt";
  • beperking van het aantal ziektedagen dat maximaal als vakantie mag worden aangemerkt;
  • herinvoering van de regeling met betrekking tot ziekte tijdens een vastgestelde vakantie;
  • overgangsregeling voor extra ouderschapsverlof voor ouders van meerlingen.

Documenten