28.034

Belastingplan 2002-II Economische infrastructuurDit wetsvoorstel wijzigt enige belastingwetten op het gebied van de economische infrastructuur en maakt deel uit van het belastingpakket 2002. De maatregelen van het belastingpakket zijn themagewijs ondergebracht in vijf afzonderlijke wetsvoorstellen.

Met dit voorstel worden belastingmaatregelen genomen inzake de economische infrastructuur en enkele andere onderwerpen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 15 november 2001 aangenomen door de Tweede Kamer. SP en GroenLinks stemden tegen. De Eerste Kamer heef het voorstel op 11 december 2001 zonder stemming aangenomen. De fractie van GroenLinks is daarbij aantekening verleend. Tijdens de plenaire behandeling is de Motie-Stevens (CDA) c.s. inzake het instrument van de terugwerkende kracht in belastingwetten (EK nr. 123c) ingediend en later weer ingetrokken.

Het wetsvoorstel werd gezamenlijk behandeld met de overige voorstellen van het belastingplan 2002: 28.013, 28.014, 28.015 en 28.016.


Kerngegevens

ingediend

8 oktober 2001

titel

Wijziging van belastingwetten c.a. (Belastingplan 2002-II Economische Infrastructuur)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

 • 1. 
  Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.
 • 2. 
  In afwijking van het eerste lid treedt artikel I, onderdeel K, in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
 • 3. 
  In afwijking van het eerste lid treden artikel I, onderdelen A tot en met I en onderdelen L en M en artikel IV, onderdeel B, tweede lid, en artikel VI (overgangsbepaling in verband met artikel I, onderdeel F) in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat zo nodig terugwerkende kracht heeft tot 1 januari 2002.
 • 4. 
  Artikel I, onderdeel L, vindt toepassing nadat artikel 10.1 van de Wet IB 2001 bij het begin van het kalenderjaar 2002 is toegepast.
 • 5. 
  De wijzigingen ingevolge artikel III, artikel IV, onderdeel D, eerste lid, E, F, G, tweede lid, GA en H, met betrekking tot het daarin opgenomen onderdeel d van artikel 13d, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, zijn voor het eerst van toepassing op leningen die zijn

aangegaan na 31 december 2001.

 • 6. 
  De wijzigingen ingevolge artikel IV, onderdeel G, eerste lid, en H, met betrekking tot het daarin opgenomen onderdeel c van artikel 13d, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, zijn voor het eerst van toepassing op vervreemdingen van deelnemingen na 31 december 2001.
 • 7. 
  Artikel IV, onderdeel LA en M, tweede lid, werkt terug tot en met 1 januari 2001.
 • 8. 
  Artikel IV, onderdeel O, vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2002.
 • 9. 
  De wijzigingen ingevolge artikel IV, onderdeel P, tweede en derde lid, vinden op verzoek van de belastingplichtige toepassing met ingang van 1 januari 2001.
 • 10. 
  De wijzigingen ingevolge artikel V vinden voor het eerst toepassing met betrekking tot besluiten tot het verstrekken van inlichtingen die worden genomen na 31 december 2001.

Hoofdlijnen

Dit voorstel regelt:

 • verlaging van het vpb-tarief,
 • invoering filminvesteringsaftrek,
 • speur- en ontwikkelingswerk: ophoging van het budget,
 • continuering eurofaciliteit,
 • verruiming vpb-vrijstelling goed-doel instellingen en fondswervende instellingen,
 • aanpassing deelnemingsvrijstelling beleggingsdochtermaatschappijen die in de EU gevestigd zijn met belangen in beleggingsdochters buiten de EU,
 • beperking aftrek vergoeding hybride leningen,
 • Overige aanpassingen:
  • codificatie arm's-length beginsel,
  • aanpassing verrekening buitenlandse bronbelasting doorstroomvennootschappen,
  • aanpassingen wet internationale bijstandsverlening (WIB),
  • aanpassing eindafrekeningsbepaling,
  • aanpassing deelnemingsvrijstelling in verband met earn-outregelingen,
  • wettelijk alternatief voor de onverbind verklaarde huidige 17e standaardvoorwaarde fiscale eenheid vennootschapsbelasting.

Documenten