27.848

Vermindering en vereenvoudiging van regelgeving en verdere zelfregulering in het hoger onderwijsDit wetsvoorstel richt zich op deregulering in ruime zin in het hoger onderwijs. Het gaat daarbij om het vergroten van de 'ruimte' voor zelfregulering in het hoger onderwijs of om overbodige of geëxpireerde bepalingen te schrappen. Tevens worden bestaande regelingen uitgedund, vereenvoudigd en verhelderd.

Hiertoe wordt de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) gewijzigd.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 21 april 2005 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 mei 2005 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 276 van 2 juni 2005.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 396 van 2 augustus 2005.

De inwerkingtreding van enkele onderdelen van de wet is opgenomen in Staatsblad 696 van 27 december 2005.


Kerngegevens

ingediend

5 juli 2001

titel

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, gericht op vermindering en vereenvoudiging van regelgeving en op verdere zelfregulering in het hoger onderwijs

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

inwerkingtreding

 • 1. 
  Met uitzondering van artikel II, onderdelen B en C op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld met dien verstande dat artikel I, onderdeel QQQQ, wat betreft de artikelen 16.14 en 16.15, terugwerkt tot en met 1 september 2002
 • 2. 
  Artikel II, onderdeel B, treedt in werking met ingang van 1 september 2005
 • 3. 
  Artikel II, onderdeel C, treedt in werking met ingang van 1 september 2006

Hoofdlijnen

Het voorstel bevat wijzigingsvoorstellen voor de WHW die globaal ingedeeld kunnen worden in twee groepen.

De eerste groep bevat voorstellen die de neerslag vormen van het beleidsdebat aangaande zelfregulering en autonomievergroting.

De tweede groep voorstellen behelst aanpassingen die de kwaliteit van de regelgeving beogen te vergroten.Documenten

9