27.849

Comptabiliteitswet 2001Dit wetsvoorstel voorziet in de volledige herziening van de Comptabiliteitswet. Deze herziening is ingegeven door de ingrijpende wijzing van de begrotingscyclus als gevolg van de operatie van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording (VBTB).

Met dit voorstel worden de informatiewaarde en de toegankelijkheid van begrotings- en verantwoordingsstukken verbeterd. Naast deze wijzigingen op hoofdlijnen wordt ook de lagere regelgeving, de Rijksbegrotingsvoorschriften, aangepast aan de nieuw uitgezette beleidslijnen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 25 april 2002 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 9 juli 2002 zonder stemming aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 413 van 20 augustus 2002.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 414 van 20 augustus 2002.


Kerngegevens

ingediend

5 juli 2002

titel

vaststelling van de Wet inzake het beheer van de financiën van het Rijk (Comptabiliteitswet 2001)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

 • 1. 
  Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip en vindt voor het eerst toepassing voor het begrotingsjaar 2002
 • 2. 
  De Comptabiliteitswet wordt ingetrokken.
 • 3. 
  Met betrekking tot de begrotingsjaren voorafgaande aan het begrotingsjaar 2002 blijven de artikelen van de Comptabiliteitswet, zoals deze luidden vóór de inwerkingtreding van deze wet, van toepassing.
 • 4. 
  Voor zover het meerjarige inzicht, bedoeld in artikel 5, eerste lid juncto tweede lid, en artikel 54, eerste lid juncto tweede lid, in de jaren 2002 tot en met 2006 niet zonder meer beschikbaar is, kan Onze Minister van Financiën bepalen dat andere informatie wordt verstrekt.

Documenten