27.731

Aanpassing politieklachtregeling aan de Algemene wet bestuursrechtDit voorstel wijzigt de Politiewet 1993.

Met dit wetsvoorstel wordt de klachtregeling in de Algemene wet bestuursrecht ook van toepassing op de politie. Dit gebeurt om de uniformiteit in de behandeling van klachten te realiseren. Enkele aanvullingen op de klachtregeling in de Algemene wet bestuursrecht zijn nodig, vanwege de specifieke bevoegdheidstoedeling binnen het politiebestel en het behoud van de mogelijkheid om rekening te houden met regionale verschillen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 24 april 2003 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 2 december 2003 zonder stemming aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 501 van 16 december 2003.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 49 van 17 februari 2004.


Kerngegevens

ingediend

11 mei 2001

titel

Wijziging van de Politiewet 1993 in verband met de aanpassing van de politieklachtregeling aan hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten