28.277

Wet op het Centraal bureau voor de statistiekDit wetsvoorstel regelt de verzelfstandiging van het Centraal bureau voor de Statistiek (CBS) tot zelfstandig bestuursorgaan (zbo). Verder worden nieuwe regels vastgesteld over verwerving, het gebruik en de verstrekking van gegevens in het kader van de statistische informatievoorziening.

Met dit voorstel wordt de bedrijfsvoering verbeterd door invoering van een baten/lastenstelsel, de versterking van het integraal management, de uitbreiding van de toezichtsbevoegdheden van de Centrale Commissie voor de Statistiek (CCS) en de verduidelijking van de verhouding tussen de Minister van Economische Zaken de CCS en het CBS.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 17 juni 2003 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 18 november 2003 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

27 maart 2002

titel

Wet op het Centraal bureau voor de statistiek

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Economische Zaken

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten