26.023

Novelle Strafrechtelijke opvang verslaafdenDeze novelle op wetsvoorstel 24.263 introduceert een nieuwe voorziening met betrekking tot de strafrechtelijke opvang van verslaafden in een inrichting.

De wijzigingen hebben als doel het terugdringen van ernstige overlast en het beheersbaar maken van individuele (verslavings)problematiek.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 11 april 2000 aangenomen door de Tweede Kamer. De fractie van GroenLinks stemde tegen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 19 december 2000 aangenomen. GroenLinks en de leden Doesburg, Tan, Witteveen, Wolfson, Meindertsma, Ter Veld, Le Poole, Jurgens en Van Thijn (allen PvdA) stemden tegen.

Tijdens de plenaire behandeling is de motie-Van de Beeten (CDA) c.s. (26.023 nr. 16c) ingediend. De Eerste Kamer heeft de motie op 16 januari 2001 aangenomen. De fractie van de VVD stemde tegen. Over de uitvoering van deze motie hebben Van de Beeten c.s. schriftelijke vragen gesteld aan de minister van Justitie die op 24 juli 2001 beantwoord zijn (Aanhangsel Handelingen nr. 20)PDF-document.

Op 25 september 2001 vond een interpellatie van de minister van Justitie plaats naar aanleiding van de antwoorden van de regering op deze vragen (tekst interpellatievragen)PDF-document.

De Kamer heeft op 8 juli 2002 een brief van de minister ontvangen (28.215, EK nr. 310e), waarin hij ingaat op de uitvoering van de motie.


Kerngegevens

ingediend

6 mei 1998

titel

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering, de Wet op de rechterlijke organisatie en het voorstel voor een Penitentiaire beginselenwet (strafrechtelijke opvang verslaafden)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip met enkele voorwaarden


Documenten