28.769

Wijziging Provinciewet en Gemeentewet in verband met nieuwe voorschriften voor begroting en verantwoordingDit voorstel van wet wijzigt de grondslag voor de voorschriften voor begroting, meerjarenraming, jaarrekening en jaarverslag van provincies en gemeenten.

Tevens vinden er enkele kleinere wijzigingen plaats, te weten een terminologische aanpassing aan het stelsel van baten en lasten, en verwerking van het jaarverslag in de wetsteksten.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 

Het voorstel is op 4 juni 2003 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 1 juli 2003 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 314 van 31 juli 2003.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 384 van 26 oktober 2003.


Kerngegevens

ingediend

27 januari 2003

titel

Wijziging van de Provinciewet en de Gemeentewet in verband met nieuwe voorschriften voor begroting en verantwoording

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten