28.740

Verhoging opbrengst van griffierechtenDit wetsvoorstel verhoogt de griffierechten in de Algemene wet bestuursrecht en de Wet tarieven in burgerlijke zaken met 15 procent. Hiermee wordt een extra opbrengst van de griffierechten van 17 miljoen euro gerealiseerd.

Met dit wetsvoorstel wordt tegemoetgekomen aan het streven om de gebruiker te laten bijdragen in de kosten van de rechtspraak. Hoewel de griffierechten met dit voorstel substantieel worden verhoogd, is er geen sprake van een aantasting van de essentie van het recht op toegankelijke rechtspraak.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 24 juni 2003 aangenomen door de Tweede Kamer. D66, VVD, ChristenUnie, SGP en CDA stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 2 december 2003 zonder stemming aangenomen. GroenLinks, PvdA en SP is daarbij aantekening verleend.

De behandeling van dit wetsvoorstel vond gezamenlijk plaats met Wijziging Wet op de rechtsbijstand naar aanleiding van de evaluatie (27.553) .


Kerngegevens

ingediend

18 december 2002

titel

Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet tarieven in burgerlijke zaken en enkele andere wetten ter verhoging van de opbrengst van de griffierechten (verhoging van de opbrengst van griffierechten)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten