25.090

HuursubsidiewetDit wetsvoorstel regelt een nieuw stelsel voor huursubsidies, gebaseerd op drie pijlers: matiging van de huurlasten voor huurders met de laagste inkomens, vergroting van de doelmatigheid en vereenvoudiging.

Beoogd wordt dat de huursubsidie beter wordt toegespitst op de huurders die een tegemoetkoming in de huurlasten het meest nodig hebben.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

De wet is opgenomen in Staatsblad 197 van 15 mei 1997.


Kerngegevens

schriftelijke voorbereiding

inwerkingtreding


Documenten