In de Eerste Kamer vormden de Kamervoorzitter en de Ondervoorzitters samen de Huishoudelijke Commissie. De Huishoudelijke Commissie oefende als een soort dagelijks bestuur namens de Kamer bepaalde publiek- en privaatrechtelijke bevoegdheden uit. Daarbij ging het bijvoorbeeld om de afhandeling van verzoeken op basis van de Wet open overheid (Woo) of het sluiten van contracten over huisvesting, catering en schoonmaak. Veel van deze taken waren in de praktijk overigens gemandateerd aan de Griffier.

De Huishoudelijke Commissie hield verder toezicht op de werkzaamheden die binnen de griffie werden verricht. Tot slot stelde de Huishoudelijke Commissie ook een conceptbegroting op voor de uitgaven van de Eerste Kamer (de zogenaamde 'raming').

Vanaf 13 juni 2023 is de naam van de Huishoudelijke Commissie gewijzigd in College van Voorzitter en Ondervoorzitters.