28.865

Aanpassing Wet studiefinanciering en Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten aan het Europees rechtDit wetsvoorstel past de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten aan in verband met ontwikkelingen in het Europees recht. De ontwikkelingen hebben betrekking op het vrij verkeer van werknemers en de daaraan gerelateerde studiefinanciering.

Kinderen van in Nederland werkende EU-werknemers kunnen volgens het EU-recht aanspraak maken op studiefinanciering of een tegemoetkoming, ongeacht de woonplaats. Onder dit EU-recht vallen de EU-staten, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland, Turkije, Zwitserland en staten in Midden- en Oost-Europa waarmee door de EU en haar lidstaten overeenkomsten zijn gesloten.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 25 september 2003 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 oktober 2003 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 469 van 20 november 2003.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 470 van 20 november 2003.


Kerngegevens

ingediend

2 mei 2003

titel

Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 en van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten in verband met aanpassing aan het Europese Recht

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten

6