28.983

Verlenging overgangsrecht Wet beperking export uitkeringen



Dit wetsvoorstel verlengt het bij de Wet beperking export uitkeringen (Wet BEU) behorende overgangsrecht met twaalf maanden. Deze verlenging geldt voor uitkeringsgerechtigden die nu al onder het overgangsrecht vallen en die in een land wonen waarmee verdragsonderhandelingen gaande zijn, of die in een land wonen dat positief heeft gereageerd op het verzoek van Nederland om een handhavingsverdrag te sluiten.

Met dit voorstel wordt de verlenging van de overgangstermijn beperkt tot uitkeringen op grond van de AOW, de ANW, de WAO en de WAZ. Vanuit handhavingsoogpunt wordt de driemaandstermijn in zijn geheel geschrapt.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 13 november 2003 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 8 december 2003 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 524 van 23 december 2003.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 525 van 23 december 2003.


Kerngegevens

ingediend

1 juli 2003

titel

Wijziging van enkele socialeverzekeringswetten inzake verlenging van het bij de Wet beperking export uitkeringen behorende overgangsrecht en enkele andere wijzigingen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

1 Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

2 De artikelen II, onderdeel C, III, onderdeel C, V, onderdeel D, en VI, onderdeel D, werken terug tot en met 1 januari 2003.


Documenten