29.207

Implementatie richtlijn EnergiebelastingenNaar verwachting zal in het najaar van 2003 het ontwerp van de richtlijn tot herstructurering van de communautaire regeling voor de belasting van energieproducten en elektriciteit (richtlijn Energiebelastingen) worden aanvaard. Als implementatiedatum is voorzien 1 januari 2004; daarom is reeds nu een voorstel van wet ingediend op basis van de teksten waarover in de Raad van de Europese Unie een akkoord is bereikt.

Met het akkoord over de richtlijn is een eind gekomen aan een jarenlang onderhandelingsproces over de harmonisatie van de energiebelastingen in Europa.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 20 november 2003 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 16 december 2003 zonder stemming aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

16 september 2003

titel

Wijziging van de Wet op de belastingen op milieugrondslag en de Wet op de Accijns (implementatie richtlijn Energiebelastingen)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari 2004.

In afwijking van het eerste lid treden artikel I, onderdeel M, derde lid, en onderdeel Q in werking op een bij koninklijk besluit vast te stellen tijdstip, dat voor de verschillende onderdelen verschillend kan worden vastgesteld, met dien verstande dat indien het Staatsblad waarin dat besluit wordt geplaatst na 1 januari 2004 wordt uitgegeven, in dat besluit bepaald wordt dat de genoemde onderdelen, terugwerken tot en met 1 januari 2004.

In afwijking van het eerste lid vinden artikel I, onderdeel C, onderdeel K, eerste tot en met vijfde lid en onderdeel N, en artikel II, onderdeel E, toepassing nadat artikel 37a van de Wet belastingen op milieugrondslag en artikel 27a van de Wet op de accijns bij het begin van het kalenderjaar 2004 zijn toegepast.


Documenten