29.258

Wijziging van enkele wetten in verband met andere wijze van aanpassing kinderbijslagbedragenIn verband met de huidige economische situatie ziet het kabinet zich gedwongen tot een nadere bezinning op de collectieve uitgaven. Dit wetsvoorstel beperkt de uitgaven in het kader van de kinderbijslag. Hiertoe worden twee maatregelen genomen.

In de eerste plaats wordt in 2004 en 2005 afgezien van de aanpassing aan de hand van de consumentenprijsindex van het basiskinderbijslagbedrag en de daarvan afgeleide leeftijdsafhankelijke bedragen. Dezelfde aanpassing geldt voor de rangordebedragen. In de tweede plaats wordt de wettelijk vastgestelde bijzondere verhogingen van de kinderbijslag voor het eerste kind ongedaan gemaakt.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 20 november 2003 aangenomen door de Tweede Kamer. D66, VVD, CDA en LPF stemden voor. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 16 december 2003 zonder stemming aangenomen. ChristenUnie, SGP, SP, GroenLinks en PvdA is daarbij aantekening verleend.

De wet is opgenomen in Staatsblad 553 van 30 december 2003.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 554 van 30 december 2003.


Kerngegevens

ingediend

20 oktober 2003

titel

Wijziging van de wijze van aanpassing van de kinderbijslag, de wet van 22 december 1994 tot nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Stb. 957) en de Algemene Kinderbijslagwet in verband met andere wijze van aanpassing kinderbijslagbedragen

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip en kan terugwerken tot en met een in dat besluit te bepalen tijdstip. In dat besluit wordt zo nodig toepassing gegeven aan artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet


Documenten

11