28.979

Verruiming van de mogelijkheden van meerpersoonscelgebruikDit wetsvoorstel verruimt de wettelijke mogelijkheden om in penitentiaire inrichtingen meer gedetineerden in één cel te plaatsen. Doel is de effectiviteit van de strafrechtstoepassing te vergroten door de uitbreiding van de sanctiecapaciteit en vergroting van de efficiëncy.

Meerpersoonscelgebruik wordt gefaseerd ingevoerd zodat alle risico's, knelpunten en aandachtspunten in kaart kunnen worden gebracht. De directeur van een penitentiaire inrichting bepaalt of een gedetineerde met een andere gedetineerde in een cel wordt geplaatst, met inachtneming van de in de op te stellen ministeriële regeling gegeven criteria.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 2 december 2003 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, D66, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en LPF stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 6 juli 2004 zonder stemming aangenomen. PvdA, GroenLinks en SP is daarbij aantekening verleend. Tijdens de behandeling is de Motie-Van de Beeten (CDA) c.s. inzake de samenhang in het regeringsbeleid voor 2005 tussen curatieve en penitentiaire voorzieningen (EK 28.979, E) ingediend. De motie is na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

De minister van Justitie heeft op 25 augustus 2005 het advies van de werkgroep 'GGz zorg in strafrechtelijk kader' aangeboden aan de Eerste Kamercommissie voor Justitie (EK 28.979, F met bijlage).

De Eerste Kamercommissie voor Justitie heeft op 1 november 2005 besproken dat ze binnenkort van de voorzitter van de commissie een notitie over deze motie en het rapport van de commissie Houtman. De commissie neemt zich voor begin 2006 nader over dit onderwerp te spreken met de ministers van Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.


Kerngegevens

ingediend

26 juni 2003

titel

Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet in verband met verruiming van de mogelijkheden van meerpersoonscelgebruik

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten